OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKTY O NAS GALERIA COMPLIANCE PRZETARGI I OGŁOSZENIA
Ochrona Środowiska
Działalność firmy ZOWER Sp. z o.o. niezależnie od aspektu handlowego i społecznego, ma również bardzo pozytywny wymiar środowiskowy. Odzyskując bowiem części palne z odpadów, eliminowane jest praktycznie całkowicie ryzyko samozapalenia się hałdy, czego skutki doświadczają niektórzy mieszkańcy Śląska od wielu lat.

Pozyskując materiał skalny z odpadów wydobywczych do produkcji surowców kruszywowych z jednej strony oszczędza się środowisko, a z drugiej obniża koszty inwestycji budowlanych. W wyniku tej działalności znacząco ulega zmniejszeniu objętość zwałowiska odpadów. Otwiera to nowe możliwości zarówno dla wytwórcy odpadów, jak i dla lokalnej społeczności.

Działalność odzysku umożliwia również sfinansowanie rekultywacji technicznej hałdy odpadów, tzn. jej ponowne ukształtowanie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Odzyskanie części palnych z odpadów sprzyja również skuteczności i trwałości rekultywacji biologicznej prowadzonej na nowoukształtowanym terenie. Swoją politykę środowiskową firma ZOWER Sp. z o.o. realizuje w ścisłej współpracy z Polską Akademią Nauk, Politechniką Gliwicką oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa.